Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1    Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profitinstelling met wie Wion Maassen van den Brink Webdesign en Informatica Ondersteuning (Hierna te noemen Webdesign en Informatica Ondersteuning) een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

1.2    Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van Webdesign en Informatica Ondersteuning.

2. Algemeen

2.1    Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Webdesign en Informatica Ondersteuning  en Opdrachtgever.

2.2    Door in te stemmen met een overeenkomst met Webdesign en Informatica Ondersteuning verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Webdesign en Informatica Ondersteuning en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.3    Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk in een overeenkomst tussen Webdesign en Informatica Ondersteuning en de Opdrachtgever wordt opgenomen.

2.4    Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Webdesign en Informatica Ondersteuning niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1    Alle aanbiedingen door Webdesign en Informatica Ondersteuning aan de Opdrachtgever zijn vrijblijvend.

3.2    Aanbiedingen of prijsopgaven gedaan door Webdesign en Informatica Ondersteuning zijn één maand geldig tenzij anders vermeld.

3.3    Opdrachtgever heeft het recht om de aan Webdesign en Informatica Ondersteuning verstrekte opdracht schriftelijk te beëindigen, uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, zulks onder gelijktijdige betaling aan Webdesign en Informatica Ondersteuning van een vergoeding van 25% (vijfentwintig procent) van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van € 50 (vijftig EURO), te vermeerderen met BTW, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de personele en administratieve kosten.

3.4    Een overeenkomst komt tot stand tussen Webdesign en Informatica Ondersteuning en de Opdrachtgever indien de Opdrachtgever een aanbieding van Webdesign en Informatica Ondersteuning per e-mail, fax of anderszins schriftelijk accepteert. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat Webdesign en Informatica Ondersteuning een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Mocht de Opdrachtgever na het verstrekken van de order alsnog besluiten om de order te annuleren, dan wordt door Webdesign en Informatica Ondersteuning annuleringskosten in rekening gebracht welke 25% over de offerteprijs bedragen. Wordt de opdracht ingetrokken terwijl er reeds een ontwerp gemaakt is, dan dienen ook alle gemaakte kosten en uren betaald te worden. In het geval er geen afspraak is gemaakt over de totale kosten van het project, dient de Opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten te betalen.

3.5    Een samengestelde prijsopgave verplicht Webdesign en Informatica Ondersteuning niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang en uitvoering overeenkomst

4.1    Webdesign en Informatica Ondersteuning zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Webdesign en Informatica Ondersteuning de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webdesign en Informatica Ondersteuning het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3    De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webdesign en Informatica Ondersteuning aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webdesign en Informatica Ondersteuning worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webdesign en Informatica Ondersteuning zijn verstrekt, heeft Webdesign en Informatica Ondersteuning het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4    Webdesign en Informatica Ondersteuning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webdesign en Informatica Ondersteuning is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Webdesign en Informatica Ondersteuning kenbaar behoorde te zijn.

4.5    De aanvang en uitvoering van een overeenkomst tussen Webdesign en Informatica Ondersteuning en de Opdrachtgever zal zijn nadat het factuurbedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Webdesign en Informatica Ondersteuning Indien de betaling niet conform de factuur binnen 14 dagen is bijgeschreven op de bankrekening van Webdesign en Informatica Ondersteuning kan Webdesign en Informatica Ondersteuning de eventuele afgesproken afleverdatum niet meer garanderen.

5. Betaling

5.1    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Webdesign en Informatica Ondersteuning nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Webdesign en Informatica Ondersteuning houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

5.2    De Opdrachtgever dient na voltooiing van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Webdesign en Informatica Ondersteuning stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan. Zodra dit bedrag ontvangen is wordt de website op de server/ aangegeven url van de Opdrachtgever gezet.

5.3    In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.4    Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de Opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen na facturering Webdesign en Informatica Ondersteuning hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 dagen na verzending voldaan moet worden.

5.5    Alle, door Webdesign en Informatica Ondersteuning genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

6. Eigendomsvoorbehoud en Incasso

6.1    Alle door Webdesign en Informatica Ondersteuning geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Webdesign en Informatica Ondersteuning totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen

6.2    Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

6.3    In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten, noodzakelijk door Webdesign en Informatica Ondersteuning gemaakt en eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de Opdrachtgever.

7. Opzegging

7.1    Beide partijen kunnen een overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen na het verstrijken van de minimale looptijd.

7.2    In geval van tussentijdse opzegging heeft Webdesign en Informatica Ondersteuning naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

7.3    Indien de werkzaamheden van Webdesign en Informatica Ondersteuning worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor Webdesign en Informatica Ondersteuning extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.4    Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar in beginsel stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Voorafgaand aan de beëindiging van de looptijd zal Webdesign en Informatica ondersteuning per E-mail aangeven dat deze periode met een jaar verlengd zal worden. Indien beëindiging van een Domeinnaam voorzien is, dient dit minimaal 1 maand voorafgaand aan de looptijd aan Webdesign en Informatica ondersteuning opgegeven moeten worden. Waarbij de bevestiging van deze mail door Webdesign en Informatica Ondersteuning aan de Opdrachtgever bepalend is voor het in goede orde ontvangen van de afmelding.

8. Opschorting en ontbinding

8.1    Webdesign en Informatica Ondersteuning heeft het recht geleverde producten en/of diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Webdesign en Informatica Ondersteuning niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

8.2    Webdesign en Informatica Ondersteuning is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

a.      Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b.      na het sluiten van de overeenkomst Webdesign en Informatica Ondersteuning ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

c.      Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1    Voor zover Webdesign en Informatica Ondersteuning bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Webdesign en Informatica Ondersteuning weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Webdesign en Informatica Ondersteuning op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Webdesign en Informatica Ondersteuning of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webdesign en Informatica Ondersteuning

9.2    In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Webdesign en Informatica Ondersteuning slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webdesign en Informatica Ondersteuning voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.3    De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Webdesign en Informatica Ondersteuning kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

9.4    Webdesign en Informatica Ondersteuning is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van de door Webdesign en Informatica Ondersteuning gehoste website. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeembeheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.

9.5    Webdesign en Informatica Ondersteuning en alle personen in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Webdesign en Informatica Ondersteuning geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten.

10. Onderhoud van de Website

10.1  Webdesign en Informatica Ondersteuning kan een contentmanagement systeem implementeren bij de ontwikkeling van de ‘Website’, welke in beheer wordt overgedragen aan de Opdrachtgever. Onderhoud van de ‘Website’ is dan volledig de enkele verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en Webdesign en Informatica Ondersteuning is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het onderhoud.

10.2. In de Overeenkomst kunnen partijen overeenkomen dat Webdesign en Informatica Ondersteuning verantwoordelijk is voor het onderhoud van de ‘Website’.

10.3. Het onderhoud van de ‘Website’ bestaat dan uit:

  a.    het op verzoek van Opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen aan de ‘Website’.

  b.    het aanbrengen van conceptuele wijzigingen aan de ‘Website’.

  c.    het verzorgen van technische updates, indien nodig.

10.4 Webdesign en Informatica Ondersteuning zal de onderhoudswerkzaamheden onder a. en b. verrichten nadat Opdrachtgever hiertoe schriftelijk, per e-mail of per fax heeft verzocht.

10.5  De Opdrachtgever zorgt voor de aanvang van onderhoudswerkzaamheden voor een back-upversie van de meest actuele versie van de ‘Website’.

10.6        Bij afname van een onderhoudscontract (webmaster service) zal Webdesign en Informatica Ondersteuning eveneens naar beste kunnen, op eigen initiatief:

  a.    Opdrachtgever informeren omtrent de beschikbaarheid van door Webdesign en Informatica Ondersteuning ontwikkelde uitbreidingen en verbeteringen van de ‘Website’ in de vorm van nieuwe Versies en Releases van ondersteunende software en de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld onder 10.3 c;

  b.    aan Opdrachtgever nieuwe Releases van de Software verstrekken zodra er een stabiele versie voor het desbetreffende hostingplatform beschikbaar is. Opdrachtgever zal deze nieuwe Releases na ontvangst zelf of door Webdesign en Informatica Ondersteuning laten installeren, waarbij Opdrachtgever te allen tijden verantwoordelijk is voor het maken van een back-up van de meest actuele versie van de ‘Website’;

10.7.       Buiten het onderhoud vallen andere werkzaamheden dan omschreven in lid 1 tot en met 4 en in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van:

  a.    het niet correct functioneren van de ‘Website’ als gevolg van onvolkomenheden in Apparatuur, of (systeem)programmatuur in gebruik bij Opdrachtgever, waarop of in samenhang waarmee de ‘Website’ wordt gebruikt;

  b.    het niet correct functioneren van de ‘Website’ indien deze in samenhang met niet door Webdesign en Informatica Ondersteuning geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt;

  c.    gebruik van de ‘Website’ dan wel Contentmanagement systeem in strijd met de eventueel bijbehorende Documentatie of instructies van Webdesign en Informatica Ondersteuning of als gevolg van onzorgvuldig beheer.

 Artikel 11: Gebruik website(s) en content

11.1        Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanmaken van een account en verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het geheimhouden van de toegangscodes horende bij de account die Opdrachtgever gebruikt om de Diensten af te nemen.

11.2        Opdrachtgever is enkel verantwoordelijk voor alle activiteiten die uit hoofde van de aangemaakte account plaatsvinden.

11.3        Opdrachtgever is verplicht om, wanneer hij zich bewust wordt van een ongeautoriseerd gebruik van de toegangscodes of van het account, Webdesign en Informatica Ondersteuning onmiddellijk te informeren over dat gebruik, zodat Webdesign en Informatica Ondersteuning het account kan deactiveren.

11.4        Opdrachtgever krijgt met de toegang tot websites van Webdesign en Informatica Ondersteuning slechts een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht tot de content welk gebruik slechts mag dienen voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. In het geval Opdrachtgever op een website van Webdesign en Informatica Ondersteuning software download van derden zijn de daarop toepasselijk licentievoorwaarden van deze derde van toepassing.

11.5        Webdesign en Informatica Ondersteuning biedt geen enkele garantie ten aanzien van de geschiktheid en beschikbaarheid van de aangeboden software van derden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot de websites vanuit landen waarbij de inhoud per wet is verboden. Toegang verkrijgen buiten Nederland wordt uit eigen beweging gedaan en onder uitsluitende verantwoordelijkheid van Opdrachtgever tot naleving van de lokale wetgeving.

11.6        Het is Opdrachtgever verboden spam berichten te verzenden aan iedere willekeurige Internet gebruiker en/of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet via het netwerk van Webdesign en Informatica Ondersteuning, en om permanent of tijdelijk met een onvoldoende beveiligde mail server verbonden te zijn in het netwerk van Webdesign en Informatica Ondersteuning, dan wel enige andere vorm van gebruik van Diensten en/of Producten te maken waarbij Opdrachtgever mogelijk in strijd handelt met wettelijke bepalingen, dan wel schade kan toebrengen aan derden.

11.7        Indien Opdrachtgever de Diensten en/of Producten van Webdesign en Informatica Ondersteuning gebruikt in strijd met artikel 11.6 van deze Overeenkomst behoudt Webdesign en Informatica Ondersteuning zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf de respectievelijke DNS records voor een periode van minimaal 48 uur te verwijderen. Opdrachtgevers die voor de derde keer de bepaling van artikel 11.6 overschrijden worden onherroepelijk afgesloten zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende factureringstermijn. Webdesign en Informatica Ondersteuning behoudt zich in dat geval het recht voor de domeinnamen van Opdrachtgever op te zeggen indien Opdrachtgever verzuimt deze weg te verhuizen.

11.8        De Opdrachtgever zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de producten en diensten van Webdesign en Informatica Ondersteuning te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor internet als zodanig.

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Webdesign en Informatica Ondersteuning niet in staat is haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, storingen in de verbinding met het internet , storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

12.2.       Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Webdesign en Informatica Ondersteuning opgeschort.

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1        Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Webdesign en Informatica Ondersteuning en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

13.2        Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.3        Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Webdesign en Informatica Ondersteuning met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Webdesign en Informatica Ondersteuning beslissend.

14. Slotbepaling

14.1 Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Webdesign en Informatica Ondersteuning: http://www.wionmb.nl/algemene-voorwaarden. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.